He kohu puahiohio i ka ho‘olele i ka lepo i luna - Gallery

.