Try 30 days of free premium.

Season 1

https://www.stb.ua/serial/ru/2021/04/15/vse-ne-sluchajno-smotrite-skoro-na-stb/

Try 30 days of free premium.