Aporia

Emmit sits down with Gloria, while Nikki negotiates a deal.