Chronos Ruler - Akas

Japan Jikan no Shihaisha
Japan 時間の支配者